Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Waarom de WAB? Om reparaties uit te voeren op de Wet Werk en Zekerheid ( 2015). Ook is de arbeidsmarkt aan een opknapbeurt toe, moeten de verschillen tussen vast en flex minder zijn, wil men af van een doorgeslagen flexibiliteit en wil men ook af van het concurreren op arbeidsvoorwaarden.  De WAB heeft een 6-tal belangrijke speerpunten die verandering teweeg gaan brengen:

Transitievergoeding

Recht op een transitievergoeding al vanaf dag één (ook tijdens de proeftijd). Verhoogde transitievergoeding bij meer dan 10 jaar dienstverband vervalt.  Compensatie voor werkgevers die transitievergoeding hebben betaald i.v.m. arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische reden. De verhoogde transitievergoeding voor 50+ vervalt ook.

Ketenbepaling

Van 3 contracten bepaalde tijd in 2 jaar, naar 3 contracten bepaalde tijd in 3 jaar. Daarna volgt onbepaalde tijdscontract.

Cumulatiegrond

WAB maakt het iets minder moeilijk om werknemers te ontslaan. Bekende ontslagredenen: bedrijfseconomische reden, langdurige arbeidsongeschiktheid, frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering, verstoorde arbeidsverhouding, overige omstandigheden. Een 9de ontslaggrond wordt toegevoegd: de cumulatiegrond. Je mag nu een aantal ontslagredenen samenvoegen met daarbij een mogelijkheid tot toekenning extra vergoeding bovenop de transitievergoeding.

WW-premie

Vast: Lagere WW-premie, onbepaalde tijd en vaste uren.

Flexibel:Hogere WW-premie, bepaalde tijd en flexibele uren.

Oproepkrachten

Banenbranderij werkt niet met oproepcontracten.

Payroll

Juridisch kader payroll: Wat is payroll?

Artikel 7:690 BW:

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

DUS: PAYROLL = UITZENDEN

Op de uitzendovereenkomst is de ketenregeling pas na 78 weken van toepassing.

In de uitzendovereenkomst kan gedurende een periode van 78 weken schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de inlener ten einde komt. (=uitzendbeding).

Uitsluiting loondoorbetaling 78 weken en na 78 weken: 6 contracten in 4 vier jaar

Inlenersbeloning is van toepassing (Loon, ADV, toeslagen, loonsverhogingen, kostenvergoedingen, periodieken)

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde NIET tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Hoofdvraag is of de formele (juridisch) werkgever een allocatiefunctie heeft vervuld ten opzichte van de werknemer en de derde/inlener. Allocatiefunctie = het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Als de hoofdwerkgever de allocatie heeft verzorgd én de uitzendkracht werkt niet-exclusief, is dus vrij om op alle andere vacatures van werkgever te solliciteren; dan is er nog altijd sprake van uitzenden. Zijn deze zaken niet geregeld, is er sprake van Payroll. Dan dient men de keten-bepaling van 3 contracten per 3 jaar en de volledige inlenersbeloning te hanteren. Conclusie: dat is duurder dan uitzenden.

Onze Backofficepartner PayforPeople heeft “uitzenden” gewaarborgd door allocatie en non-exclusiviteit te integreren in het matchingsplatform. Dit houdt in dat alle huidige contracten op basis van uitzenden blijven voortbestaan en geen sprake is van duur payroll.  Ook kan uitzenden aangeboden blijven worden en is er de mogelijkheid mensen over te nemen die nu op een duur payroll-contract lopen.  Heb je nog meer vragen over de WAB? Check nog de FAQ van PayforPeople